ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Αν. Προϊσταμένου του Κ.Δ.Α.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1. Τι είναι το Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) το οποίο ιδρύθηκε πρόσφατα στο νομό Τρικάλων;

Το Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) είναι αποκεντρωμένη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, ιδρύθηκε βάσει του Ν. 2817/2000, λειτουργεί στην έδρα του νομού από το τέλος Αυγούστου του 2003 με προσωρινή στέγαση στο 26ο Δημοτικό Σχολείο στα Αμπελάκια και υπάγεται απευθείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης η οποία εδρεύει στη Λάρισα.

2. Κ. Σπαθή, τι πιστεύετε ότι ανάγκασε την πολιτεία να ιδρύσει τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ) σε όλη τη χώρα, στην έδρα κάθε Νομού;

Από το 2001, λειτουργούσαν πιλοτικά, στις έδρες κυρίως των περιφερειών, 22 Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης και από το Φθινόπωρο του 2003
ο θεσμός επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα με την ίδρυση των άλλων 32 έτσι ώστε να λειτουργεί ένα κέντρο στην έδρα κάθε Νομού εκτός βέβαια της Αθήνας όπου εκεί λειτουργούν περισσότερα.
Πιστεύω πως
•ο στόχος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για ποιοτικά αναβαθμισμένη εκπαίδευση για όλους τους μαθητές,
•το μεγάλο κενό που δημιουργήθηκε στον τομέα της διάγνωσης- καθοδήγησης των μαθητών προς την κατάλληλη Σχολική Μονάδα,
•η μεθοδική υποστήριξη των μαθητών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα πορίσματα της σύγχρονης ψυχοπαιδαγωγικής για την ιδιαιτερότητα αντιμετώπισης των επιμέρους περιπτώσεων των μαθητών,
•και φυσικά η κατάργηση των Κινητών Νομαρχιακών Ιατροδιαγνωστικών Μονάδων οι οποίες λειτουργούσαν πριν την ίδρυση των Κ.Δ.Α.Υ.,
oδήγησαν την πολιτεία στην ίδρυση των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών σε θέματα αξιολόγησης, διάγνωσης, ενημέρωσης, συμβουλευτικής, και σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

3. Ποιος είναι ο σκοπός του Κ.Δ.Α.Υ.;

Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις του Κ.Δ.Α.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό.
Σκοπός του Κ.Δ.Α.Υ., σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης, και υποστήριξης των μαθητών ηλικίας 4 έως 22 ετών και κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.
Ειδικότερα το Κ.Δ.Α.Υ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
•Την έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας.
•Την εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής και τους αρμόδιους κατά περίπτωση-σχολικούς συμβούλους προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.
.Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης, δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία, στην έδρα του Κ.Δ.Α.Υ. ή στο σπίτι.
•Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική υποστήριξη, σε όλη την έκταση της εκπαίδευσης και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς των μαθητών και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα.
•Τον καθορισμό του είδους των τεχνικών βοηθημάτων και οργάνων που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι, καθώς και την κατάρτιση προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή στους χώρους της εκπαίδευσης.
•Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών των Σ.Μ.Ε.Α. με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


4. Τι επιδιώκει η παρεχόμενη ειδική εκπαίδευση στα άτομα που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;

Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο, στα άτομα που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ειδική εκπαίδευση, η οποία στο πλαίσιο των σκοπών της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης επιδιώκει ιδιαίτερα:
•την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους,
•τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή επανένταξή τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο.
•την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία,
•την αλληλοαποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.

5. Ποια διαδικασία ακολουθείται ώστε να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση και να εκδοθεί η γνωμάτευση;

Σε περίπτωση παραπομπής μαθητή προς το Κ.Δ.Α.Υ., από το σχολικό ή το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, εξασφαλίζεται πάντοτε η σύμφωνη γνώμη του γονέα ή του κηδεμόνα του. Έπειτα από την αναφορά του αιτήματος του γονιού τηλεφωνικά προς την υπηρεσία μας, προγραμματίζεται ο χρόνος συνάντησης με κάθε μέλος του εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε πιθανότητα σωματικού, ψυχολογικού τραύματος και στιγματισμού των μαθητών και των οικογενειών τους.
Κατά τη μετάβαση του μαθητή στο Κ.Δ.Α.Υ., ο μαθητής προσέρχεται συνοδευόμενος από το γονέα του ή τον κηδεμόνα του ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. Στη συνέχεια διενεργείται εξατομικευμένη αξιολόγηση από το εκπαιδευτικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ. Όλες οι πληροφορίες φυλάσσονται στον ατομικό φάκελο του μαθητή.
Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ακολουθεί η συνεδρίαση για την έκδοση της γνωμάτευσης.
Η διεπιστημονική ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε Τετάρτη υπό την προεδρία του Προϊσταμένου του Κ.Δ.Α.Υ. αλλά και τις υπόλοιπες μέρες σε έκτακτες περιπτώσεις όταν χρειάζεται.

6. Ποια προβλήματα αντιμετωπίσατε μέχρι τώρα για την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας;

Πάρα πολλά. Η προσπάθεια ενημέρωσης της κοινής γνώμης καθώς και οι ενέργειες για τη στέγασή μας, ήταν από τα πρωταρχικά μας μελήματα. Η φροντίδα για την εξεύρεση πόρων των λειτουργικών μας εξόδων, η μισθοδοσία του νεοδιόριστου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, η οργάνωση του αρχείου μας και οποιεσδήποτε άλλες διευθετήσεις χρειάζεται μια νεοσύστατη υπηρεσία, ήταν στη συνέχεια μερικές από τις προτεραιότητές μας. Σήμερα, παραμένουν τα προβλήματα της στελέχωσης με το εκπαιδευτικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που προβλέπεται, η στέγασή μας και η παραλαβή του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού μας, τον οποίο ήδη έχουμε παραγγείλει. Για το θέμα της στέγασης ο αρμόδιος Αντινομάρχης κος Τσέλιος μας υποσχέθηκε ότι το πρόβλημα θα λυθεί σύντομα αφού έχουν δρομολογηθεί όλες οι ενέργειες επισκευής και συντήρησης στο οίκημα το οποίο περιμένει να μας στεγάσει.

7. Σχετικά με την επίτευξη των στόχων του, τι έχει κάνει μέχρι σήμερα το ΚΔΑΥ;

Το Κ.Δ.Α.Υ. σήμερα στελεχώνεται από έναν εκπαιδευτικό, δύο Ψυχολόγους και μία κοινωνική λειτουργό, προσωπικό πολύ λίγο σχετικά με τον μαθητικό πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται. Βέβαια παραμένουν κενές άλλες 5 οργανικές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων και επιδίωξή μας είναι να καλυφθούν έστω και προσωρινά με αποσπάσεις. Όμως παράλληλα με τις προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζαμε, το Κ.Δ.Α.Υ. άρχισε και το επιστημονικό, αξιολογικό, υποστηρικτικό έργο του και φροντίσαμε ώστε να μη δημιουργηθεί λίστα αναμονής στους μαθητές οι οποίοι προσέρχονται για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των μαθησιακών τους δυσκολιών. Ενημερώσαμε για την ίδρυση και λειτουργία μας, δια ζώσης όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην έδρα του Νομού και με σχετικό έγγραφο όλες τις μονάδες Προσχολικής, Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκ/σης του Ν. Τρικάλων. Αρκετός αριθμός μαθητών αξιολογήθηκε από την υπηρεσία μας, δόθηκαν οι σχετικές γνωματεύσεις στους γονείς και στα σχολεία, καταρτίστηκαν ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης και πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και συμβουλευτική γονέων. Στα πλαίσια των καθηκόντων μας, αποστείλαμε έπειτα από έρευνά μας, τις σχετικές εισηγήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε πολυθέσια σχολεία του Νομού. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω την αρμονική συνεργασία με τους γονείς, το προσωπικό των σχολικών μονάδων και τους αρμόδιους συμβούλους γενικής και ειδικής αγωγής. Θέλω επίσης να τονίσω ότι προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων μας, συνέβαλε ουσιαστικά και η φιλοξενία μας στο 26ο Δημ. Σχολείο, αφού χρησιμοποιήσαμε και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε όχι μόνο τους χώρους που μας ήταν απαραίτητοι αλλά και όλες τις συσκευές (Η.Υ., fax, φωτοτυπικό μηχάνημα, τηλέφωνο) για την καλύτερη εξυπηρέτησή μας. Για τους παραπάνω λόγους εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας τόσο στον διευθυντή κο Πλαστάρα όσο και στο διδακτικό προσωπικό του Σχολείου.

8. Σε ποιο επίπεδο πιστεύετε ότι βρίσκεται η παρεχόμενη Ειδική Αγωγή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στον Ν. Τρικάλων;

Τον τελευταίο καιρό έγιναν σημαντικά βήματα όσον αφορά τις προσπάθειες αναβάθμισης της ειδικής αγωγής στα Τρίκαλα. Ιδρύθηκε το Ειδικό Νηπιαγωγείο, τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και στελεχώθηκε οργανικά με το απαραίτητο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό το Ειδικό Σχολείο. Βέβαια απομένουν πάρα πολλά ακόμη να γίνουν, έτσι ώστε να μιλάμε για ένα ικανοποιητικό επίπεδο παρεχόμενης εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στα Τρίκαλα. Αρκεί να σας αναφέρω ότι στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχει ιδρυμένο ούτε ένα Τμήμα Ένταξης. Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στο να χρησιμοποιηθούν όλες οι δομές που προβλέπονται από το Νόμο, να λειτουργήσουν τα τμήματα ένταξης που βρίσκονται σε αναστολή, να αυξηθεί ο αριθμός τους και φυσικά να στελεχωθούν με εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής. Ας μην ξεχνάμε ότι το Κ.Δ.Α.Υ. λειτουργεί στα Τρίκαλα από το περασμένο Φθινόπωρο. Μέσα σε λίγο διάστημα δεν μπορεί να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε αρκετά χρόνια στην εκπαίδευση όχι μόνο σε γνωματεύσεις αλλά και σε προτάσεις ίδρυσης Σ.Μ.Ε.Α. Παρόλα αυτά έπειτα από εμπεριστατωμένη μελέτη καταγραφής περιστατικών στις σχολικές μονάδες προτείναμε την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης στο 26ο Δημ. Σχολείο, 5ο Δημ. Σχολείο , 12ο Δημ. Σχολείο, 11ο Δημ. Σχολείο για κωφούς και βαρήκοους μαθητές και στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων. Σύμφωνα με πρόσφατη πανελλαδική έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου τα Τμήματα Ένταξης είναι το κυρίαρχο και επιτυχημένο εκπαιδευτικό μοντέλο πανελλαδικά για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών δυσκολιών των μαθητών. Σχετικά με την ίδρυση Ειδικού Γυμνασίου στα Τρίκαλα, επειδή συζητήθηκε από μερικούς, βρισκόμαστε στο στάδιο της συλλογής πληροφοριών και της καταγραφής των περιστατικών έτσι ώστε να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση.

Δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο την 16η Μαΐου 2004

 

Αρχική σελίδα                 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ